Hasta Hakları ve Sorumlulukları
30 Ekim 2023

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

1- Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

 • Hasta, Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

2- Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

 • Hasta; sağlık hizmetlerinden nasıl ve hangi şartlara göre faydalanabileceği bilgisini sözlü veya yazılı isteme hakkına sahiptir.

3- Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

4- Mahremiyete Saygı Gösterilmesi ve Bunu İsteme Hakkı

 • Hasta; sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini isteme hakkına sahiptir.

5- Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

 • Hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Acil ve adli vakalar ile yaşlı ve engelli hastaların sağlık hizmeti alırken öncelik hakkı bulunmaktadır.

6- Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı

 • Hasta modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

7- Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

 • Sağlık Personeli hastanın durumun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

8- Tıbbi Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı

 • Hasta; sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya - kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

9- Rıza (Onay) Hakkı

 • Hasta; gerçekleşecek herhangi bir ameliyat veya tedavi öncesinde bilgilendirilme rıza vererek tedaviye katılma hakkına sahiptir.

10- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

 • Hasta; kanunen ve zorunlu haller dışında, doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek ve durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.

11- Güvenliğin Sağlanması Hakkı

 • Hasta; sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkına sahiptir.

12- Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

 • Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiçbir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir, talep halinde dini kitaplar hasta hakları birimi tarafından hastalara iletilir.

13- İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi Hakkı

 • Hasta; sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır, gereken her türlü hijyenik şartların sağlandığı, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf edildiği bir sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

14- Ziyaretçi/Refakatçi Bulundurma Hakkı

 • Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunun çalışma usul ve esaslarına bağlı olarak, gösterilen mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği, hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan doktorun uygun görmesi ile refakatçi veya ziyaretçi bulundurma hakkına sahiptir.

15- Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı

 • Hasta; hastalıktan korunmak için uygun hizmet (tedavi) alma (Görme) hakkına sahiptir.

16- Kalite Standartları Hakkı

Kesin standartların uyumu ve özellikleri kapsamında her birey yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahiptir.

17- Gereksiz Ağrı / Acı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı

 • Her birey hastalığının her evresinde mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir.

18- Kişisel Tedavi Hakkı

 • Hasta; kendi kişisel ihtiyaçlarına göre teşhis ve tedavi programlarına yönlendirilme hakkına sahiptir.

19- Yaşam Sonu Bakım Hakkı

 • Şifanın mümkün olmadığı terminal dönemdeki hastayı rahatlatacak, hayat kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedaviyi alma hakkına saygı duyulmaktadır.

20- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

 • Hastanın ve hasta ile ilgisi bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkına sahiptir.